Mục tiêu hoạt động kinh doanh

Công ty có mục tiêu đem đến lợi ích cho tất cả các bên liên quan dài hạn để công ty phát triển bền vững, cụ thể như sau:

  1. Phát triển nhân lực, quy định chính sach phát triển nhân viên để bồi dưỡng kiến thức và tiềm lực trong công việc để tăng hiệu quả, bao gồm đối xử với người lao động lấy nguyên tắc tôn trọng nhân quyền và công bằng để hoạt động kinh doanh của công ty đạt được mục tiêu, thành công và phát triển bền vững.
  2. Tạo sự hài lòng cao nhất cho cổ đông và liên tục chia thù lao phù hợp và minh bạch, công bằng và đồng đều với cổ đông.
  3. Tạo sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo, mang đến sản phẩm chất lượng và dịch vụ khép kín đạt tiêu chuẩn, đồng thời liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp khách hàng.
  4. Xây dựng quan hệ kinh doanh với các đối tác thương mại, tuân thủ theo luật pháp và cam kết một cách công bằng, minh bạch và phù hợp với các điều kiện thương mại và chống tham nhũng.
  5. Xây dựng trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường, quy định các biện pháp phòng chống ảnh hưởng cho cộng đồng nơi mà công ty đặt trụ sở đồng thời hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng, khuyến khích bảo vệ và sử dụng tài nguyên có hiệu quả để phát triển bền vững.
  6. Tạo và tìm kiếm cơ hội kinh doanh liên quan khác, hướng đến phát triển và mở rộng địa bàn kinh doanh với mục tiêu tăng lợi nhuận một cách ổn định.