Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, quan tâm đến những người có liên quan.

Sứ mệnh

  • Đem lại sự hài lòng lớn nhất cho cổ đông và liên tục chia thù lao phù hợp.
  • Nghĩ đến tất cả các bên có liên quan một cách minh bạch, công bằng và đồng đều.
  • Hướng đến xây dựng và phát triển sản phẩm tuyệt hảo và dịch vụ khép kín.
  • Hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.
  • Tìm kiếm cơ hội kinh doanh có liên quan vì lợi nhuận lớn mạnh ổn định.

Giá trị cốt lõi

  • Làm việc nhóm.
  • Có tinh thần làm dịch vụ.
  • Có trách nhiệm.
  • Có kỷ luật.
  • Trung thực.